Home Przychody w ROD

Rodzaje przychodów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Email Drukuj PDF

 

L.p. Rodzaj przychodów Kto ustala? wysokość podział termin wpłaty księgowanie uwagi
 1  Składka członkowska  Corocznie ustala ją KR PZD podejmując uchwałę  w roku 2015
6 zł/czł.
 Zgodnie z uchwała KRPZD tj. 100% dla ROD  *Działkowcy do 30.06 b.r.
*ROD do OZ do 15.07 b.r.
*OZ do KR do 31.07 br.
 Konto 710
– w części należnej danej jednostce
 §149 Statut PZD
 2  Opłata ogrodowa  Ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę  Liczona
od m²
 0,07 zł/ m²
100% dla OZ i KR PZD; różnica na potrzeby ROD
 Zgodnie z uchwałą WZ nie później niż 30.06 b.r. Konto 711  §150
§151
Statut PZD
 3  Opłata ogrodowa przeznaczona na inwestycje i remonty  Ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę
(w ROD w których jest realizowane zadanie inwestycyjne)
 Liczona
w zł
od działki
 100% pozostaje w ROD  Zgodnie z uchwałą WZ  Konto 810 Fundusz Rozwoju  §150
Statut PZD
Opłaty ogrodowe płatne jednorazowo w roku nabycia prawa do działki        
 7  Opłata ogrodowa podwyższona
-
jednorazowa – płatna w roku nabycia prawa do działki
 Ustala Okręgowy Zarząd PZD zgodnie z uchwałą KR PZD 150
250
400
Zgodnie z uchwałą KRPZD tj. 20% ROD
80% do OZ, bo
60% dla OZ 20% dla KR 
 *do ROD po przydzieleniu działki
* ROD do OZ w ciągu 1 miesiąca
 Konto 851
– w części należnej danej jednostce
 §153 ust.1 pkt.2
Statut PZD
 8  Opłata ogrodowa podwyższona
-
jednorazowa – płatna w roku nabycia prawa do działki
(w istniejących ROD)
Ustala Zarząd ROD w formie uchwały na dany rok kalendarzowy   Liczona od wartości bilansowej środków trwałych na koniec u.r. dzieląc przez ilość działek  100% pozostaje w ROD *Po podjęciu uchwały o nadaniu członkostwa PZD i przydzieleniu działki   Konto 810 Fundusz Rozwoju  §153 ust.1 pkt.1
Statut PZD
 9  Dotacje
z KR PZD
z OZ PZD
z samorządu
terytorialnego
 Otrzymane zgodnie z otrzymaną uchwałą, decyzją lub porozumieniem Konto 810 Fundusz Rozwoju   
 10  Środki z wykorzystania majątku Związku lub za czasowe zajęcie terenu  Otrzymane na podstawie umowy i stosownej uchwały  Konto 810 Fundusz Rozwoju  

*czasowe zajęcie terenu – zgoda Prezydium OZ
*wykorzystanie (obciążenie) majątku Związku – zgoda Prezydium OZ
* likwidacja całości lub części ROD – zgoda Prezydium KR, opinia Prezydium OZ

 

OPŁATY POBIERANE OD DZIAŁKOWCÓW w ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW
1. Składka członkowska
2. Opłata ogrodowa – na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, w tym :
- wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
- ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
- wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
- wydatki związane z zarządzaniem ROD (w tym partycypacja 0,07 na zarządzanie OZ i KR)
3. opłata za wodę zużytą przez działkowców
4. opłata za energie zużytą przez działkowców
5. opłata za śmieci powstałe na działce
Zarząd ROD zawiadamia działkowców o zmianie wysokości opłat ogrodowych poprzez zamieszczenie informacji w miejscu umożliwiającym każdemu działkowcowi zapoznanie się z tą informacją, a w szczególności poprzez jej zamieszczenie na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej ROD.
Zawiadomienia zarząd ROD dokonuje co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat ogrodowych, nie później jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin. (Art. 34 ustawa o r.o.d.)

OPŁATY POBIERANE OD DZIAŁKOWCÓW w ROKU NABYCIA DZIAŁKI w ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW
1. Opłaty ogrodowe ustalone przez Walne Zebranie ROD
2. Opłata ogrodowa podwyższona o kwotę określoną przez Zarząd ROD przeznaczoną na pokrycie wydatków na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej. Kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD
Statut § 153 ust 1 pkt 1 (dawniej opłata inwestycyjna)
Z opłaty tej zwolniony jest działkowiec, który nabył prawo do działki od osoby bliskiej lub w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD.
3. Opłata ogrodowa podwyższona o kwotę określoną przez Okręgowy Zarząd PZD przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem ROD. Kwota ta nie może przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w obowiązujących przepisach
Statut § 153 ust 1 pkt 2 (dawniej wpisowe)
4. Składka członkowska - jeżeli zostaje także członkiem Związku

 
Reklama

promocja


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 176 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 37.948 działek,
  • 1.330,3003 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 31. grudnia 2011 roku